ANTIKOROZNÍ OCHRANA

U obalů existují v zásadě dva typy ochrany proti korozi. Jedná se o metodu VCI a vysoušecí metodu. Obojí má své výhody a nevýhody a oblasti použití, ve kterých dosahuje plné účinnosti. Ke správnému výběru metody je velmi důležité znát a vyhodnotit typ přepravy, zemi určení, příslušná podnebná pásma, ve kterých se výrobek s obalem nachází, a také samotný výrobek a jeho vlastnosti.

Koroze je chemickým nebo elektrochemickým procesem, jenž má poškozující a měnící účinek na povrch kovů a materiálů náchylných ke korozi. Ať už si vyberete jakoukoli metodu, protikorozní ochrana LEVL nabízí optimální ochranu před tímto vlivem. Postup protikorozní ochrany se snaží čelit teplotním rozdílům, pronikání vlhka, usazování částic vody na povrchu a všem druhům poškozujících vlivů během přepravy nebo (dlouhodobého) skladování.

K naplánování toho správného prostředku nám pomáhá široká škála různých produktů, které mají aktivní nebo pasivní účinek. Je možná také kombinace ochrany proti korozi a dalších vlastností, jako je ESD nebo kombinované bariéry proti vodním parám se zahrnutou ochranou VCI.

 

-Metoda VCI

(VCI – těkavý inhibitor koroze)

Tento způsob aktivně chrání různé kovy a materiály proti korozi/oxidaci. Stručně řečeno, molekulární struktura cirkulujícího vzduchu se změní natolik, že částice vlhkosti se již nemohou usazovat na povrchu, a proto nemůže docházet ke korozi nebo oxidaci. Odpařovací látka vyrobená z nejrůznějších materiálů, jako jsou fólie, PU pěna, papír, tablety, emitor a mnoho dalších, se používá jako výplň, která nasytí prostor kolem chráněného výrobku. Přeneseně řečeno se jedná o neviditelnou bariéru proti vlhkosti, která, jak již bylo popsáno, nemá možnost negativního vlivu na výrobek.

 

Metoda vysoušení:

Pomocí fólie, která je částečně nepropustná pro vodní páru a vodu, se vytvoří bariéra mezi baleným výrobkem a vnější atmosférou. K tomu se používá vícevrstvá fólie vyrobená z různých plastů a vrstvy válcovaného hliníku, která má tyto vlastnosti. Vysoušecí prostředky se používají k pohlcování zbytkové vlhkosti, která zůstává v obalu a mohla by způsobit korozi.

Desikanty, nebo jak se často na trhu označují, vysoušecí sáčky, jsou k dispozici v různých stupních z hlediska velikosti a absorpční kapacity. Dle množství vzduchu, který v obalu zůstává, se používají různé vysoušecí prostředky, standardizované podle norem DIN. Nejobvyklejší surovinou používanou pro výrobu vysoušečů je oxid hlinitý. Ve speciálních průmyslových odvětvích však požadavky vyžadují využití silikagelu nebo hlinitokřemičitanů. Uvedené materiály mají absorpční účinek, pohlcují vlhkost v obalu a izolují ji uvnitř.

Vysoušeče se často používají jako inhibitory koroze. Příčinou koroze je kondenzace a srážení vody způsobené kolísáním teploty, kterému je výrobek vystaven během skladování a přepravy. Absorpční schopnost vysoušedla snižuje relativní vlhkost uvnitř přepravního obalu, a tím zabraňuje korozi. Vysušovací sáčky obsahují absorpční materiály pohlcující vodní páru, které nejsou rozpustné ve vodě, například křemičitan hlinitý, silikagel nebo oxid hlinitý.

 

Posouzení množství, které má být použito, je důležité kvůli těmto faktorům:

  • Druh dopravy
  • Trvání přepravy
  • Podnebné podmínky během přepravy
  • Použité materiály pro balení
  • Doba požadované ochrany

Příslušné jednotky jsou rozděleny v souladu s DIN 55 473 a představují množství jednotky vysoušedla, které pohltí nejméně 3 g vodní páry při relativní vlhkosti ~ 20 % a nejméně 6 g při relativní vlhkosti ~ 40 % v rovnováze se vzduchem při teplotě 23 °C (± ~ 10 %). DIN jednotky se dělí na 1/8, 1/6, 1/3, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16 a 32 jednotek. Vysoušecí prostředky LEVL jsou v zásadě neprodyšné, a proto nepředstavují při požadavcích na minimámlní výskyt zbytkových nečistot žádný problém.

Přímému kontaktu s povrchy, které mají být chráněny, je třeba zamezit, protože jinak by mohlo dojít ke korozi vlhkými vysoušedly. Z uvedeného důvodu by měly být vysoušeče pokud možno montovány ve volně zavěšené nebo vodorovné poloze.

Vedle uvedených jednotek DIN existují také vysoušedla, která jsou navržena speciálně pro použití v kontejnerech. V tomto případě se vyložený kontejner vybaví tak, aby bylo zabráněno srážení vlhkosti.